Evraklar

Yapacağınız işlemler için ihtiyacınız olan evraklara aşağıda bulunan listelerden ulaşabilirsiniz.

 1. Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterde düzenlenmiş ise tescili içerir sözleşme.
 2. Taşınmaz sahiplerinin ve bakım borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 4. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.
 5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 6. 2 şahit nüfus cüzdanı.
 1. Kira sözleşmesi.
 2. Noterde düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer hallerde malikin veya temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 1. Kat irtifakının terkini için tüm maliklerin talebi.
 2. Kat malikinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 1. Taşınmaz malın sahiplerinin ve intifa hakkı lehtarının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 2. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 3. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 4. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Noterde düzenlenmiş sözleşme.
 2. Taşınmaz malın sahibine veya lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 4. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Taşınmazın bulunduğu ile göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı
 2. Kadastro Müdürlüğünce (LİHKAB) düzenlenmiş Tescil Bildirimi.
 3. Taşınmaz malın sahibine ve lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 4. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 5. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 6. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Noterden düzenlenmiş sözleşme
 2. Taşınmaz sahibi ve sözleşme gereği devralanın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 4. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Belediye veya il encümen kararı
 2. Kadastro Müdürlüğünce (LİHKAB) düzenlenmiş tescil bildirimi
 3. Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 4. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 5. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 6. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Mahkemeden alınmış tenfiz kararı ve tescile yönelik yazı
 2. Vasiyetnamenin onaylı bir örneği
 3. Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 4. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 5. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 6. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 7. Veraset belgesi
 1. Ana yapının yok olması veya harap olması halinde yetkili merci tarafından belgelenmesi (Deprem veya heyelan gibi doğal afet vs.)
 2. Harap ve yok olması halinde kat maliklerinden birinin diğer hallerde tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 1. Kat maliklerinin beşte dördü tarafından imzalanmış yönetim planı
 2. Yöneticinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 1. Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı
 2. Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 4. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 5. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 6. Kadastro Müdürlüğünce (LİHKAB) düzenlenmiş tescil bildirimi
 1. Ticaret mahkemesince tayin olunan değeri gösterir karar (bilirkişi raporu)
 2. Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde taşınmazın aynı sermaye olarak tescil edildiğinin belirtilmesi
 3. Aynı sermaye olarak adına tescil edilecek ticaret şirketinin yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi
 4. Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde aynı sermayenin tescil edildiği belirtilmemiş ise taşınmaz sahibinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 5. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 6. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge
 2. Gereken hallerde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünce veya muhtarlıkça tespit edilmesi
 3. İstemde bulunanın nüfus cüzdanı
 4. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 1. Devre Mülk Sözleşmesi
 2. Taşınmaz malın sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 4. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 1. Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterde düzenlenmiş ise tescili içerir sözleşme.
 2. Taşınmaz sahiplerinin ve bakım borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 4. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.
 5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 6. 2 şahit nüfus cüzdanı
 1. Kira sözleşmesi.
 2. Noterde düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer hallerde malikin veya temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 1. Kat irtifakının terkini için tüm maliklerin talebi.
 2. Kat malikinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 1. Taşınmaz malın sahiplerinin ve intifa hakkı lehtarının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 2. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 3. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 4. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Noterde düzenlenmiş sözleşme.
 2. Taşınmaz malın sahibine veya lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 4. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Taşınmazın bulunduğu ile göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı
 2. Kadastro Müdürlüğünce (LİHKAB) düzenlenmiş Tescil Bildirimi.
 3. Taşınmaz malın sahibine ve lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 4. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 5. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 6. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Noterden düzenlenmiş sözleşme
 2. Taşınmaz sahibi ve sözleşme gereği devralanın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 4. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Belediye veya il encümen kararı
 2. Kadastro Müdürlüğünce (LİHKAB) düzenlenmiş tescil bildirimi
 3. Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 4. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 5. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 6. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Mahkemeden alınmış tenfiz kararı ve tescile yönelik yazı
 2. Vasiyetnamenin onaylı bir örneği
 3. Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 4. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 5. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 6. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 7. Veraset belgesi
 1. Ana yapının yok olması veya harap olması halinde yetkili merci tarafından belgelenmesi (Deprem veya heyelan gibi doğal afet vs.)
 2. Harap ve yok olması halinde kat maliklerinden birinin diğer hallerde tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 1. Kat maliklerinin beşte dördü tarafından imzalanmış yönetim planı
 2. Yöneticinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 1. Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı
 2. Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 4. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 5. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 6. Kadastro Müdürlüğünce (LİHKAB) düzenlenmiş tescil bildirimi
 1. Ticaret mahkemesince tayin olunan değeri gösterir karar (bilirkişi raporu)
 2. Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde taşınmazın aynı sermaye olarak tescil edildiğinin belirtilmesi
 3. Aynı sermaye olarak adına tescil edilecek ticaret şirketinin yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi
 4. Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde aynı sermayenin tescil edildiği belirtilmemiş ise taşınmaz sahibinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 5. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 6. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 1. Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge
 2. Gereken hallerde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünce veya muhtarlıkça tespit edilmesi
 3. İstemde bulunanın nüfus cüzdanı
 4. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
 1. Devre Mülk Sözleşmesi
 2. Taşınmaz malın sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
 3. Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
 4. Tarafların 6×4 ebatlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları
Soru Sor