İFRAZ

İsrafil Cingöz tarafından paylaşıldı.

İFRAZ NEDİR?

ifrazBir arazinin bölünmesi ya da parsellere ayrılması işlemine İfraz denir. Başka bir deyişle tek parsel olarak tapuda kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünüp, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine İfraz denir.

Düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki arazi ve arsa maliklerin müracaatı üzerine imar planı ve mevzuatına uygun olmak şartıyla ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir.

Tevhit işlemi ise iki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme işlemidir.

Her türlü imar adasında, parselasyon planı yapılmadan bu işlemler yapılamaz. Bir arazinin maksimum değerine ulaşabilmesi için, parselasyonu yapılarak yapılaşma izninin verilmiş olması gerekir.

İFRAZ YETKİSİ 

İfraz işleminin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır.

Müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde onay işlemi sonuçlandırılır.  Tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirim yapılmalıdır. Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İfraz ve tevhit işlemlerinde istenen belgeleri şöyle sıralayabiliriz.

  • Tapu Senedi
  • Aplikasyon (Röperli) Krokisi
  • İmar Durum Belgesi (evrak asılları ve fotokopileri)
  • İnşaat İstikamet Rölevesi
  • Encümen Teklif Belgesi
  • Tapu sahibi harici müracaatlarda vekâletname
  • Vekilin Kimlik Fotokopisi
  • Büro Tescil Belgesi
  • Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası

Not: Belgeler belediyelerin durumuna göre farklılıklar gösterebilir.

Konu ile ilgili Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü linkini inceleyiniz.

PARSELLER NEYE GÖRE BELİRLENİR?

İmar planında gösterilen bölgeye ilişkin farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyilli, yol durumu, mevcut yapılar vb. gibi mevkinin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak belirlenir.

Afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları olan alanlar ifraz edilemez.

Bu işlemde dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, bir adada yola cephesi bulunmayan parsel oluşturulamayacağıdır. Yola cephesi olmayan parsellerin bulunduğu adalarda, ilgili parsele yola cephe sağlamaya yönelik düzenleme yapılmaksızın ruhsat düzenlenemez.

İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez.

Yazar İsrafil Cingöz
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı
Soru Sor